Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS w Ostrołęce jest organizacją zrzeszającą ratowników i sympatyków osób dla których istotną sprawą jest bezpieczeństwo na obszarach wodnych. WOPR-OS działa w strukturach ogólnopolskich WOPR posiadający swoich przedstawicieli we władzach wojewódzkich WOPR Województwa Mazowieckiego.
Działalność WOPR reguluję  Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 124.

woprwm
Rys.1. Zasięg terytorialny WOPR Województwa Mazowieckiego

Nasza organizacja współpracuje z samorządami lokalnymi właściwymi dla terenu działania WOPR-OS m.in. z Miastem Ostrołęka, z gestorami kąpielisk i pływalni a także wspomaga inne jednostki WOPR w trakcie działań ratowniczych  na obszarach wodnych a także w trakcie klęsk żywiołowych na terenie naszego kraju.

Do podstawowych zadań jednostki należy:

- szkolenie kadry ratowniczej,
- zapewnienie ciągłej gotowości zespołów ratowniczych,
- działania prewencyjne,
- profilaktyka na rzecz podniesienia bezpieczeństwa wodnego.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS w Ostrołęce zrzeszone jest w Warszawskim Okręgowym Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego pozostając w strukturach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce dofinansowana jest ze środków:

msw muw swm umo